İMAR UYGULAMALARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İnşaat Mühendisi
Şükrü ŞEYHANLIGİL
M.A.AL-Mühendis
M.F.VERT-Mühendis
A.BÖREKÇİ-Şeh.Pln.
A.KAYNAK-Memur
 

İMAR UYGULAMALARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDE YAPILAN İŞLER:

            3621 Sayılı Kıyı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği uyarınca, teklif dolgu imar planları ve Kıyı Kenar Çizgisi Tespit işlemlerini yürütmek ve onaylanmasını sağlamak,
3194 Sayılı İmar Kanununun 45.maddesi  uyarınca, belediyelerden gelen "Mücavir Alan" teklifleriyle ilgili işlemleri yürütmek,
3194 Sayılı İmar Kanunu uyarınca, İl Özel İdareleri ve Belediyelerce onaylanan her türlü halihazır harita ve imar planlarını inceleyip rapora bağlamak, aykırılık varsa ilgili idareye bildirmek ve imar planlarının dosyasıyla birlikte arşivlenmesini sağlamak,
5983Sayılı Kooperatifler Kanunu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
5543Sayılı İskân Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği uyarınca, iskân hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
4759Sayılı İller Bankası Kanununun 19. maddesi gereğince, Köy Kalkınma Payı olarak gönderin ödeneklerin, Genelge hükümleri çerçevesinde projelerine uygun yapılmasını sağlamak,
Mahalli İdarelere Yapılacak Yardımlar Ödeneğinin Kullanım Esasları Hakkındaki Yönetmelik uyarınca, Belediyeler tarafından hazırlanan yardıma konu projelerle ilgili iş ve işlemleri yapmak,
Belediyeler ve İl Özel İdarelerinden gelen harita, plan, parselasyon planı, etüt ve projeler hakkında uygulamaya esas görüş vermek,  Hazineye ait parsellerin, 5543 ve 3621 Sayılı Kanunlar kapsamında kalıp kalmadığı hakkında görüş bildirmek,     
6551 Sayılı Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması Hakkında Kanun ve Kanuna İlişkin Tüzük uyarınca, Patlayıcı madde deposuyla ilgili Valiliklerce oluşturulan komisyonda yer almak, bu depolara ilişkin imar planlarının onayına esas inceleme yapmak ve teklifi Bakanlığa iletmek,
Kamu kurum ve kuruluşlara ait projelerin, Temel ve Zemin Etüdü işleriyle ilgili Jeolojik Etüt Raporu hazırlanmasına esas yaklaşık maliyet, kontrol ve onay işlemlerini yapmak,
İlimiz sınırları içerisinde yer alan Belediyelerin İmar Uygulamalarına yönelik doğrudan Müdürlüğümüze verilen veya diğer kurumlardan Müdürlüğümüze intikal eden şikâyetlerin  3194 sayılı İmar Kanununa göre incelenerek, rapora bağlamak ve varsa aykırılıkların giderilmesi için raporun ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak,           
CBS ile ilgili hizmetleri yürütmek ve güncel verileri sisteme girmek,         
Valilikçe oluşturulan çeşitli komisyonlarda görev almak,
OSB (Organize Sanayi Bölgeleri) yer seçim işlerine katılmak,

 
İLLER BANKASININ KÖY KALKINMA PAYI 2010 YILI GENEL BİLGİ FORMU

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

ÜNVAN

İMAR-İSKÂN VE KOOPERATİF ŞUBE MÜDÜRÜ

BAĞLI OLUNAN ÜST BİRİM

İl Müdür Yardımcısı

BAĞLI ALT BİRİMLER

İmar İşleri Birimi, İskân İşleri Birimi, Kooperatif İşleri Birimi, Kıyı İşlemleri Birimi

İLETİŞİM İÇİNDE OLUNAN BİRİMLER

Tüm Birimler

KURUMSALLAŞMA ÇALIŞMALARI

 • İç İletişim Faaliyetlerini Organize Etmek

BİRİMDEKİ FAALİYETLER

 • Kıyı Kenar Çizgisinin Tespit İşlemlerini Yürütmek
 • İl Dâhilinde, Kesinleşen İmar Planlarının İncelenerek Arşivlenmesini sağlamak.
 • Onaylı Hâlihazır Haritaların İncelenerek Arşivlenmesini sağlamak.
 • Belediye Mücavir Alan Sınırlarının Tespiti İşlemlerini Yürütmek
 • Belediyelere Yardım ve Köy Paylarının Dağıtılması İşlemlerini yapmak
 • Mahalli Çevre Kurullarına Katılmak
 • Plansız Alanlarda Belediyelerce Tereddüde Düşülen Konulara Görüş Vermek
 • Bilirkişi Üyeliği (Takdir Kıymet Komisyonu) yapmak
 • Patlayıcı Madde Komisyonunu oluşturmak
 • Yapı Kooperatiflerinin İzlenmesi, İncelenmesi, İlde Bulunan Kooperatifler ve Meslek Odaları İle Kooperatifçiliği Geliştirici Toplantılar Yapmak.
 • Konut Yapı Kooperatifi, küçük sanayi siteleri ve toplu işyerleri kooperatiflerinin kuruluş ve denetimlerini yapmak, genel kurulda temsilci bulundurmak.
 • İmar Para Cezaları Konusunda Belediyelerin, İl Özel İdarelerinin Bilgilendirilmesini sağlamak
 • Cbs Konusundaki işleri yapmak
 • Kamuya Ait Tesislerde Harita-Plan-Parselasyon Planı-Proje Hazırlanması ve Fenni Mesuliyet Hizmetlerinin Yürütülmesini sağlamak
 • Kamuya ait projelerin zemin ve temel etüd yaklaşık maliyetini çıkarmak, kontrol ve onayını yapmak.
 • Toprak Koruma Kanunu ve Diğer Kanunlarla Verilen Görevleri yapmak
 • Koruma Kurulu Toplantılarına katılmak
 • Mahalli Sınırların Belirlenmesini sağlamak
 • Organize Sanayi Bölgelerinin Yer Seçimi Çalışmalarına katılmak
 • Yatırımların Teşviki İçin Kamuya Ait Taşınmazların Devri ve Yatırımların Takibi işlemlerini yapmak
 • Yatırımların Teşviki İçin Kamuya Ait Taşınmazların Tahsisi ve Takibi
 • Serbest Bölgelerde İmar Mevzuatına İlişkin İşlemleri yapmak
 • Gayrısıhhi Müessese İnceleme Kurullarına katılmak
 • İskân İşlemlerini yapmak
 • Müdür Yardımcısı tarafından havale edilen yazıları ilgili elemanlara göndermek. 
 • Kurum içi ve ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak ve evrak akışını yönetmek.

NİTELİKLER

 • Mühendislik/Mimarlık Fakültelerinden Mezun Olmak
 • 10 Yıl Görev Yapmış Olmak
 • 2 yıl Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü bünyesinde çalışmak
 • Kurumun Politika ve hedeflerini paylaşarak işine yüreğini koyabilecek,
 • Sorumluluk duygusu gelişmiş,
 • İnsan ilişkileri ve İkna kabiliyeti güçlü,
 • Sorunları Analiz yeteneği güçlü
 • Değişim, Yenilik ve özveriye açık olmak

 

ÜNVAN

ŞEHİR PLANCISI

BAĞLI OLUNAN ÜST BİRİM

İmar-İskân ve Kooperatif Şube Müdürü

BAĞLI ALT BİRİMLER

--

İLETİŞİM İÇİNDE OLUNAN BİRİMLER

Tüm Birimler

KURUMSALLAŞMA ÇALIŞMALARI

 • İç İletişim Faaliyetlerine Katılmak

BİRİMDEKİ FAALİYETLER

 • Kıyı kenar çizgisinin tespit edilmesi sürecine katılmak, kıyı kenar çizgisi tespit heyeti asil üyesi olarak, kıyı kenar çizgisini arazide mevzuata uygun şekilde belirlenmesini sağlamak ve hazırlanan paftaları imzalamak.
 • İskân Kanunu kapsamında yapılan çalışmalara iştirak etmek.
 • Kıyı Kenar çizgisiyle ilgili Heyet çalışmalarına iştirak etmek, hazırlanan pafta ve raporları imzalamak.
 • İller Bankası Köy Kalkınma projelerinde yapılan tesislerin yer seçimi çalışmalarına katılmak ve gerekli raporları hazırlamak.
 • İmarla ilgili şikâyetleri inceleyip görüş bildirmek.
 • İl Özel idarenin ve Belediyelerin onayladığı imar planlarının incelenip rapora bağlanarak arşivlenmesini sağlamak.

NİTELİKLER

 • Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinden Mezun Olmak
 • Kurumun Politika ve hedeflerini paylaşarak işine yüreğini koyabilecek,
 • Sorumluluk duygusu gelişmiş,
 • İnsan ilişkileri ve İkna kabiliyeti güçlü,
 • Sorunları Analiz yeteneği güçlü
 • Değişim, Yenilik ve özveriye açık olmak

 

ÜNVAN

MÜHENDİS

BAĞLI OLUNAN ÜST BİRİM

İmar-İskân ve Kooperatif Şube Müdürü

BAĞLI ALT BİRİMLER

--

İLETİŞİM İÇİNDE OLUNAN BİRİMLER

Tüm Birimler

KURUMSALLAŞMA ÇALIŞMALARI

 • İç İletişim Faaliyetlerine Katılmak

BİRİMDEKİ FAALİYETLER

 • Kıyı kenar çizgisinin tespit edilmesi sürecine katılmak, kıyı kenar çizgisi tespit heyeti asil üyesi olarak, kıyı kenar çizgisini arazide mevzuata uygun şekilde belirlenmesini sağlamak ve hazırlanan paftaları imzalamak.
 • Belediyeler tarafından hazırlanan 1/25000 ölçekli haritaların zemine uygunluğunun kontrol edilmek ve hazırlanan raporların imzalamak
 • İskân Kanunu kapsamında yapılan çalışmalara iştirak etmek. İskân amaçlı yer seçimi çalışmaları için jeolojik etüt raporları düzenlemek.
 • Kıyı Kenar çizgisiyle ilgili Heyet çalışmalarına iştirak etmek, hazırlanan pafta ve raporları imzalamak.
 • İller Bankası Köy Kalkınma projelerinde yapılan tesislerin yer seçimi seçilen yerin jeolojik etütlerine katılmak ve gerekli raporları hazırlamak.
 • Ruhsatı Düzenlenecek bina bazında zemin etütlerini incelemek, imzalamak ve onaya sunmak.
 • Jeolojik etütle ilgili yaklaşık maliyetleri hazırlamak ve ilgili makamlara vermek.
 • Zemine uygunluğunu kontrol etmek ve hazırlanan raporları imzalamak.

NİTELİKLER

 • Mühendislik Fakültelerinden Mezun Olmak
 • Kurumun Politika ve hedeflerini paylaşarak işine yüreğini koyabilecek,
 • Sorumluluk duygusu gelişmiş,
 • İnsan ilişkileri ve İkna kabiliyeti güçlü,
 • Sorunları Analiz yeteneği güçlü
 • Değişim, Yenilik ve özveriye açık olmak

 

ÜNVAN

TEKNİKER

BAĞLI OLUNAN ÜST BİRİM

İmar-İskân ve Kooperatif Şube Müdürü

BAĞLI ALT BİRİMLER

--

İLETİŞİM İÇİNDE OLUNAN BİRİMLER

Tüm Birimler

KURUMSALLAŞMA ÇALIŞMALARI

 • İç İletişim Faaliyetlerine Katılmak

BİRİMDEKİ FAALİYETLER

 • Talep halinde; İhtiyaç programı doğrultusunda hazırlanacak projelerde mimar ve mühendislerle birlikte çalışmak. (İnşaat Teknikeri)  
 • Plankote hazırlamak, aplikasyon yapmak.  (Harita Teknikeri)
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarından teknik görüş talep edilmesi durumunda mimar ve mühendis ile birlikte yerinde inceleme yapmak ve teknik rapor hazırlayarak imza altına almak. İnşaat, Harita Teknikeri)  

NİTELİKLER

 • MYO Mezunu Olmak
 • Kurumun Politika ve hedeflerini paylaşarak işine yüreğini koyabilecek,
 • Sorumluluk duygusu gelişmiş,
 • İnsan ilişkileri ve İkna kabiliyeti güçlü,
 • Sorunları Analiz yeteneği güçlü
 • Değişim, Yenilik ve özveriye açık olmak
Bütün hakları saklıdır, izinsiz kopya edilemez ve kullanılamaz..!
Copyright ©  2007 Şanlıurfa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Bizi facebook'tan takip edin Bizi twitter'den takip edin